Scholarship program for “Special Visiting Researcher”

default-thumbnail

biologists

The scholarship program for “Special Visiting Researcher” aims to attract a senior foreign researchers recognized internationally as leadership in priority areas of Science Without Borders program, to conduct projects with Brazilian research groups and visit Brazil for up to three months each year over two to three years.

For more information please visit here

 

12/6/15© 2018 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են. «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» ՀԿ

Այս կայքը պատրաստվել է Ռաֆորդ հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ: